Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού χώρου www.nima.gr.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε με την απαραίτητη μέριμνα και προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του www.nima.gr που ακολουθούν, καθώς η ανεπιφύλακτη αποδοχή στο σύνολό τους, συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την εγγραφή κάθε χρήστη.

Το www.nima.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (λευκά είδη, μικροέπιπλα, διακοσμητικά είδη σπιτιού) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΝΙΜΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Μυροβλήτισσας αρ.48. 

Το e-shop απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσβαση στο www.nima.gr και κατ’ επέκταση η συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Με την επιφύλαξη των ως άνω, κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά την εγγραφή του στο www.nima.gr θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση και συναλλαγή μέσω του www.nima.gr από χρήστες που δεν πληρούν τ’ ανωτέρω.

Επίσης οι χρήστες, θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, με την οποία έλαβαν μέρος σε ηλεκτρονική αγορά. Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας, εάν ο χρήστης δεν είναι νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχει την νόμιμη έγκριση χρήσης αυτής του νόμιμου κατόχου της.

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του www.nima.gr και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του στοιχείων. Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, θα ζητηθεί από τον χρήστη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο), η ηλεκτρονική του διεύθυνση, και στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει η πληρωμή να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω του www.nima.gr ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.  Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών του www.nima.gr και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.  

Τα στοιχεία κάθε χρήστη που συγκεντρώνονται από την εταιρία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σε πλήρη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο περί απορρήτου και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997», στους αντίστοιχους Κανονισμούς της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΦΕΚ 88/Β/26.01.2005), στον Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006), στον Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α/27.02.2003) για την «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» και στην υπ’ αριθμ. 488/82/2008 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) υπό τον τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές», ως κάθε φορά  ισχύουν.

Η καταχώρηση των στοιχείων από κάθε χρήστη και η αποδοχή των όρων του παρόντος, συνεπάγεται τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του χρήστη στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ενημερώσεως των υποκειμένων για προωθητικά προγράμματα και οι χρήστες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Ο συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται, με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική δ/νση: eshop@nima.gr ή στο τηλ.+30 210 2400100, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της εταιρίας.

 

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται να γίνεται κακή χρήση της ιστοσελίδας www.nima.gr. Ο κάθε χρήστης απαγορεύεται να διαπράξει ή να ενθαρρύνει κάποιο ποινικό αδίκημα, να μεταδώσει ή να διανείμει έναν ιό, trojan, worm ή να δημοσιεύσει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές, ή με οποιοδήποτε τρόπο προσβλητικό ή αισχρό, να χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού ή/και άλλους μηχανισμούς αυτόματους και/ ή χειροκίνητους με σκοπό την αναπαραγωγή, αντιγραφή και/ ή γενικά την πρόσβαση στο περιεχόμενο του www.nima.gr κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος, να καταστρέψει δεδομένα, να παρενοχλήσει άλλους χρήστες, να παραβιάσει τα δικαιώματα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου, να στείλει οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, που συνήθως αναφέρεται ως «spam», ή/και να προσπαθήσει να επηρεάσει την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή του χρήστη, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλα ιδιοκτησιακά υλικά που οφείλονται στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλο το περιεχόμενο του www.nima.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.nima.gr και της εταιρείας «ΝΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας «ΝΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την πληρωμή των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης θα μεταφέρεται στην ασφαλή σελίδα πληρωμής της υπηρεσίας Alpha e-Commerce. 

Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας Alpha e-Commerce εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται/ μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση και τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank εμποδίζουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Eμπορίου Alpha e-Commerce ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών American Express SafeKey®, Verified by Visa, και MasterCard SecureCode και για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα. Με τον μηχανισμό αυτό, ο χρήστης αφού εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα του ζητηθεί να εισάγει τον 3D-Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια επιστρέφει ο πελάτης στην σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωση της.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχει ο κάθε χρήστης εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του www.nima.gr ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το www.nima.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του www.nima.gr, στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων όρων (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ».)

Oι χρήστες αποδέχονται ότι το www.nima.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.nima.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το www.nima.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το www.nima.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
 

Η εταιρία δεν εγγυάται και δεν δύναται να γνωρίζει ότι τα δεδομένα ή/και οι πληροφορίες που παρέχονται γενικότερα από τους χρήστες κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στο www.nima.gr είναι αληθείς ή/και ορθές.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των όρων του παρόντος ή/και δήλωσης ή/και εγγύησης παρεχόμενης από το χρήστη που διαπιστωθεί ότι είναι, έστω και εν μέρει μόνο, αναληθής, ή/και αβάσιμη, ο χρήστης ρητώς αναγνωρίζει ότι εταιρία απαλλάσσεται πάσης φύσεως ευθύνης, ζημίας, οφειλής, δαπάνης, κόστους (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν δικαστικών εξόδων) και γενικά πάσης ευθύνης και αξίωσης εγερθείσας από τρίτους.

 

9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nima.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές στην Κύπρο και σε χώρες του εξωτερικού.

 Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και γενικών απεργιών, σε ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων ταχυμεταφορικών εταιριών. Από τις παραπάνω ημέρες και ώρες παράδοσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες δε μπορεί να ανταπεξέλθει η ταχυμεταφορική εταιρία για δική της υπαιτιότητα.

Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις  (24% ΦΠΑ), εκτός από τα έξοδα αποστολής. Το www.nima.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. 

Στην περίπτωση ύπαρξης εκπτωτικού κουπονιού ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα εκπτωτικά κουπόνια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στη σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Σε κάθε παραγγελία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα και μόνο εκπτωτικό κουπόνι.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το www.nima.gr μέσω email την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας, μια σύνοψη των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς επίσης και τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω email στο eshop@nima.gr είτε από σταθερό τηλέφωνο στο 210 2400100. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία ενδέχεται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής.

Η παραγγελία εκτελείται ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα της εταιρίας και ως εκ τούτου οι αναφερόμενες διαθεσιμότητες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.  Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα, η εταιρία αναλαμβάνει τη δέσμευση να επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, πληροφορώντας τον για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να του παραδοθεί το προϊόν ή για την τυχόν πλήρη έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος, ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.


Με την αποστολή της παραγγελίας, ο χρήστης θα λάβει από το www.nima.gr μέσω email τον αριθμό voucher της παραγγελίας και ένα σύνδεσμο, ακολουθώντας τον οποίο ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει την κατάσταση αποστολής. Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί.
 
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ (εταιρεία ταχυμεταφορών - courier).Τα έξοδα αποστολής είναι 3,00 €. 
Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται στα 2,00 €.

Στην περίπτωση που ένας πελάτης αρνείται την παραλαβή προϊόντων, περισσότερες από 3 φορές, το www.nima.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά του συνόλου των αποστολών ή να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων. 

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να πληρώσει το αντίτιμο της παραγγελίας, είναι οι ακόλουθοι:

Αντικαταβολή

Πληρώνοντας με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας από την εταιρεία μεταφοράς,  με επιπλέον χρέωση η οποία ανέρχεται στο 2,00 €.
Στην περίπτωση της αντικαταβολής το συνολικό ποσό της παραγγελίας δε μπορεί να υπερβεί τα 500,00 €.

Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα

​Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να πληρώσετε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners, οπότε και θα μεταφέρεται στην ασφαλή σελίδα πληρωμής της υπηρεσίας Alpha e-Commerce.  
Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή. 

Paypal

​Με online πληρωμή μέσω της υπηρεσίας PayPal. Η εταιρεία Paypal εγγυάται την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλαγών και επιτρέπει στον χρήστη που διαθέτει λογαριασμό Paypal, να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, αποφεύγοντας να επαναπληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας κάθε φορά. 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Υπάρχει η δυνατότητα προεξόφλησης  του συνολικού ποσού της ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω κατάθεσης στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ:Alpha Bank

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 803-00-2002-009422

IBAN: GR88 0140 8030 8030 0200 2009 422

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΝΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Στην κατάθεση, προτείνεται ο χρήστης να συμπληρώνει τον κωδικό της παραγγελίας για την ταχύτερη δρομολόγησή της.

MasterPass

Πληρωμή με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού MasterPass. To Masterpass by Mastercard είναι μια απλή, εύκολη και αξιόπιστη ψηφιακή πλατφόρμα για γρηγορότερες και πιο ασφαλείς διαδικτυακές αγορές σε χιλιάδες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, αποθηκεύοντας σε αυτή όλα τα ψηφιακά πορτοφόλια των τραπεζών.


Και στους πέντε παραπάνω τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κινητό και σταθερό τηλέφωνο.

 

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:


α) Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της «ΝΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
1. Εάν με υπαιτιότητα του www.nima.gr πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του.

2. Εάν με υπαιτιότητα του www.nima.gr πωλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικά κοκ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. 


β) Επιστροφές των προϊόντων με χρέωση του πελάτη
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το αναφερόμενο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν έχει σταλεί email στο eshop@nima.gr ή αν έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο 210 2400100 εντός της παραπάνω προθεσμίας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει τα προϊόντα να μην έχουν πλυθεί, να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία, να διατηρούν όλα τα αρχικά τους ταμπελάκια και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το  αντίγραφο του παραστατικού πώλησης (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Η επιστροφή των προϊόντων θα αποστέλλεται στα παρακάτω στοιχεία:


ESHOP NIMA ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.

Παναγίας Μυροβλήτισσας 48, Αχαρνές Αττικής, Ελλάδα

Τ.Κ. 13678

Τηλ. 210 2400100

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που το www.nima.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του λογαριασμού του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα για μελλοντική χρήση, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα υποδείξει ο πελάτης στο www.nima.gr έγκαιρα, είτε μέσω αποστολής email στο eshop@nima.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο 210 2400100. 

 

12. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι χρήσης του παρόντος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή/και προϋπόθεση χρήσης προκύπτει ότι είναι εκ του Νόμου άκυρη ή/και μη εφαρμοστέα, έστω και μερικώς, για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι ή/και  προϋποθέσεις που δεν επηρεάζονται από τα ελαττώματα θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη εγκυρότητα και ισχύ.

 

13. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε διαφορά που ενδεχομένως ανακύψει αναφορικά με την ερμηνεία, εγκυρότητα ή/και εκτέλεση του παρόντος, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε περαιτέρω ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο www.nima.gr ή για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών τηλεφωνικά στο  210 2400100 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@nima.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Το nima.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τη χρήσης cookies.